ce belgeli ürünler

CE İşareti Nedir ve Ne Anlama Gelir?

CE işareti, Avrupa Birliği (AB) içerisindeki ürün güvenliği ve uyumluluğun bir göstergesi olarak kabul edilir. “Conformité Européenne” (Avrupa Uygunluğu) ifadesinin kısaltması olan CE işareti, bir ürünün AB’nin belirlediği sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygun olduğunu gösterir. Bu işaret, ürünlerin AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlar ve böylece hem üreticiler hem de tüketiciler için önemli bir güvenlik simgesi haline gelmiştir.

CE belgesi ise, ürünün ilgili direktiflere uygun olduğunu ve gereklilikleri karşıladığını gösteren bir belgedir. Üretici veya ithalatçı tarafından alınan bu belge, ürünün CE işaretini taşıması için zorunludur. CE belgesi, üretici veya ithalatçının ürünün gereklilikleri karşıladığını kanıtlamasını sağlar ve tüketicilere güvenli bir ürün sunulduğunu gösterir.

CE işaretinin kullanımı, 1985 yılında benimsenen Yeni Yaklaşım Politikası çerçevesinde geliştirilen ve bazı Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında zorunlu kılınmıştır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına ve ürün hakkında bilgi veren bütün dokümanlara CE işaretini koymak yasal bir zorunluluktur.

CE işareti, ürünün ilgili teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve amacına uygun kullanıldığında insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini gösterir. Bu işaret, ürünlerin AB üyesi ülkelerde ve Türkiye’de piyasaya arz edilecek olan ürünlerin taşıması gereken bir işarettir ve bir çeşit pasaport işlevi görür.

CE uygunluk işareti, ürünlerin uygunluk değerlendirmesi sürecinden geçtiğini gösterir. Üreticiler, ürünlerini CE işaretiyle işaretlemek için belirli prosedürleri takip etmek zorundadır. Bu prosedürler, ürünün AB mevzuatına uygun olduğunu ve belirli standartları karşıladığını kanıtlamayı içerir. Üreticiler, ürünlerini CE işaretiyle işaretlemek için genellikle üçüncü taraf test ve sertifikasyon kuruluşlarından yardım alır.

Teknik özelliklerine göre, CE işareti genellikle en az 5 mm boyutunda olmalı ve ürünün üzerinde görünür, okunabilir ve silinmez bir şekilde yer almalıdır. İşaret, ürünün veya ambalajın üzerine, gravür, etiketleme veya diğer yöntemlerle eklenebilir ve ürünün yapısına bağlı olarak farklı boyutlarda olabilir.

ce işareti ölçüleri

CE İşareti Yönetmeliği ve Yasal Süreç

CE işareti yönetmeliği, ürüne CE işaretinin konulmasına ve bu işaretin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirler. Bu yönetmelik, ilgili teknik düzenlemesinde CE işaretinin konulmasının öngörüldüğü ürünleri kapsar ve 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’na dayanarak hazırlanmıştır.

CE işareti, AB tarafından belirlenen yönetmelikler ve standartlara uygun olarak kullanılmalıdır. Üretici veya ithalatçı, ürünün CE işaretini taşıması için gerekli olan testleri ve değerlendirmeleri yapmalıdır. Bu süreçte, ürünün ilgili direktiflere uygun olduğunu ve gereklilikleri karşıladığını kanıtlamak için belgelendirme kuruluşlarından yardım alabilir.

CE işareti kullanımıyla ilgili olarak üretici veya ithalatçı, ürün üzerine veya ambalajına CE işaretini yerleştirmeli ve ürünle ilgili teknik belgeleri sağlamalıdır. Bu belgeler, ürünün hangi direktiflere uygun olduğunu, hangi standartlara göre test edildiğini ve gereklilikleri karşıladığını göstermelidir.

CE işareti taşımayan veya gereklilikleri karşılamayan ürünler, AB pazarına sürülemez. Bu durum, ürünün geri çekilmesine veya yasal yaptırımlara yol açabilir.

Bu süreçte, üretici veya ithalatçı, CE işareti yönetmeliğine uygun olarak hareket etmelidir. Yönetmelik, üreticinin veya ithalatçının ürünün AB standartlarına uygun olduğunu kanıtlamasını ve CE işaretini kullanmasını zorunlu kılar. Bu kanıtlama süreci, ürünün tasarımı, üretimi, performansı ve güvenliği gibi birçok faktörü kapsar.

CE işareti, sadece uygunluk değerlendirmesi sonucunda verilen bir işaret olup, bir kalite markası olarak değerlendirilmemelidir. Ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan ve 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan bu işaret, üreticinin garanti beyanı olmakla beraber, ürünün pasaportu niteliğindedir.

CE işareti uygulaması, Türkiye ile AB arasında gümrük birliğini tesis eden anlaşmalar çerçevesinde, AB mevzuatının Türkiye tarafından uygulanmasını da içermektedir. Türkiye’nin AB Tam Üyeliğine Adaylık statüsü kazanmasından sonra, AB ile ilişkiler yeni bir temele oturmuş ve AB mevzuatı güncellendikçe, Türkiye tarafından da güncellemeler yapılmaktadır.

CE işareti, sadece belirli ürün kategorilerinde kullanılabilir. Bu kategoriler, AB mevzuatı tarafından belirlenir ve ürünün tehlikeli olup olmadığına, hangi standartlara uyduğuna ve hangi uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin uygulanması gerektiğine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, elektrikli cihazlar, oyuncaklar, tıbbi cihazlar ve inşaat malzemeleri gibi birçok ürün kategorisi CE işareti gerektirir.

 

ce belgesi garaktiren ürünler ce işareti zorunlu ürünler

CE İşaretinin Zorunlu Olduğu Ürün Grupları

CE işareti, bazı ürün gruplarında zorunludur ve bu ürünlerin piyasaya sürülmeden önce belirli gereklilikleri karşılaması gerekmektedir. CE işareti zorunlu olan ürün grupları arasında elektrikli ve elektronik ekipmanlar, oyuncaklar, tıbbi cihazlar, inşaat malzemeleri, makine ve ekipmanlar, asansörler, basınçlı kaplar, yapı malzemeleri, kimyasallar ve yanıcı ve patlayıcı maddeler bulunmaktadır.

Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk gibi standartları karşılamalıdır. Bu ürünlerin kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için elektrik şoklarından ve yangınlardan korunmalarını sağlayacak önlemler alınmalıdır. Ayrıca, elektromanyetik uyumluluk gereklilikleri, cihazların diğer elektronik ekipmanlarla uyumlu çalışmasını ve elektromanyetik girişimlere karşı dirençli olmasını sağlamaktadır.

Oyuncaklar, çocukların güvenliğini sağlamak için belirli standartları karşılamalıdır. Oyuncaklar, küçük parçalar içermemeli ve çocukların yutabileceği veya boğulabileceği tehlikeli bileşenler içermemelidir. Ayrıca, oyuncaklar, çocukların güvenli oynamalarını sağlamak için dayanıklı ve sağlam olmalıdır.

Tıbbi cihazlar, hastaların sağlığını ve güvenliğini sağlamak için belirli standartları karşılamalıdır. Bu cihazlar, doğru şekilde çalışmalı, kullanımı kolay olmalı ve yanlış kullanım sonucu oluşabilecek riskleri en aza indirmelidir. Ayrıca, tıbbi cihazlar, enfeksiyon riskini azaltmak için uygun hijyen ve sterilizasyon önlemlerini içermelidir.

İnşaat malzemeleri, yapıların dayanıklılığını ve güvenliğini sağlamak için belirli standartları karşılamalıdır. Bu malzemeler, yangına dayanıklı olmalı, yapısal bütünlüğü korumalı ve çevresel etkilere karşı dirençli olmalıdır. Ayrıca, inşaat malzemeleri, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için uygun montaj ve kurulum talimatlarına sahip olmalıdır.

Makine ve ekipmanlar, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için belirli standartları karşılamalıdır. Bu ürünler, doğru şekilde çalışmalı, kullanımı kolay olmalı ve potansiyel tehlikeleri en aza indirmelidir. Ayrıca, makine ve ekipmanlar, düzenli bakım ve periyodik kontroller gerektirebilir.

Asansörler, güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için belirli standartları karşılamalıdır. Bu ürünler, doğru şekilde çalışmalı, acil durumlarda güvenli tahliye imkanı sağlamalı ve düzenli bakım ve periyodik kontroller gerektirebilir. Ayrıca, asansörler, engellilerin erişilebilirliğini sağlamak için uygun düzenlemelere de sahip olmalıdır.

Basınçlı kaplar, içerdikleri basınç altında güvenli bir şekilde kullanılabilmeleri için belirli standartları karşılamalıdır. Bu kaplar, patlama veya sızıntı gibi tehlikeleri en aza indirecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. Ayrıca, basınçlı kaplar, düzenli bakım ve periyodik kontroller gerektirebilir.

Yapı malzemeleri, yapıların dayanıklılığını ve güvenliğini sağlamak için belirli standartları karşılamalıdır. Bu malzemeler, yapısal bütünlüğü korumalı, yangına dayanıklı olmalı ve çevresel etkilere karşı dirençli olmalıdır. Ayrıca, yapı malzemeleri, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için uygun montaj ve kurulum talimatlarına sahip olmalıdır.

Kimyasallar, insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkileri en aza indirmek için belirli standartları karşılamalıdır. Bu ürünler, güvenli bir şekilde depolanmalı, taşınmalı ve kullanılmalıdır. Ayrıca, kimyasalların etiketlenmesi ve tehlike sembollerinin kullanılması da önemlidir.

Yanıcı ve patlayıcı maddeler, güvenli bir şekilde kullanılabilmeleri için belirli standartları karşılamalıdır. Bu maddeler, yangın ve patlama riskini en aza indirecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. Ayrıca, bu tür maddelerin depolanması, taşınması ve kullanılması için belirli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Üretici veya ithalatçı, CE işareti kullanımı için gerekli olan testleri ve değerlendirmeleri yapmalıdır. Bu testler, ürünün AB direktiflerine uygun olduğunu ve gereklilikleri karşıladığını göstermek için yapılır. Testler, ürünün performansını, dayanıklılığını, elektriksel uyumluluğunu, güvenlik özelliklerini ve diğer teknik gereklilikleri içerebilir.
Bu testlerin sonuçları, belgelendirme kuruluşları tarafından değerlendirilir. Belgelendirme kuruluşları, ürünün CE işaretini taşıyabilmesi için gerekli olan belgeleri verir. Bu belgeler, ürünün hangi direktiflere uygun olduğunu, hangi standartlara göre test edildiğini ve gereklilikleri karşıladığını gösterir.

Sonuç olarak CE Avrupa standartları, ürünlerin güvenliği, performansı ve kalitesini garanti altına almak için belirlenen teknik gerekliliklerdir. Bu standartlar, ürünlerin tasarımından üretimine, test edilmesinden pazarlanmasına kadar her aşamada uygulanmalıdır. CE işareti taşıyan ürünler, bu standartlara uygun olarak üretildiği ve test edildiği için tüketicilere güven verir.

CE belgesi almak için üreticiler ve ithalatçılar, ürünlerini ilgili direktiflere uygun olarak tasarlamalı ve üretmelidir. Bu direktifler, ürünlerin belirli bir standarda uygun olmasını ve tüketicilere güvenli bir kullanım sağlamasını amaçlar. Üretici veya ithalatçılar, ürünlerini test ederek bu gereklilikleri karşıladıklarını kanıtlamalı ve CE belgesi için başvurmalıdır.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir