Oyuncaklarda CE İşareti Nedir

Oyuncak CE Belgesi, oyuncak yönetmeliğine göre oyuncak tanımına giren ve belirli gereklilikleri karşılaması istenen ürünlere verilmektedir. Bu belgeye sahip oyuncaklar Avrupa Birliği (AB) pazarında serbestçe dolaşabilmektedir. Oyuncaklarda CE işareti diğer CE belgelerinde olduğu gibi ürünler için bir kalite göstergesi, belgesi ya da standardı olmayıp belirli güvenlik ve sağlık kriterlerini karşıladığını göstermektedir. Üreticiler bu beyanı doğrudan kendileri ya da bir onaylanmış kuruluş aracılığıyla yapmaktadır.

Oyuncak CE Belgesi almak için takip edilen adımlar genel CE süreci ile büyük ölçüde benzerdir. Bu noktada, belgelendirilecek oyuncakların hangi testlerden geçmesi gerektiği en önemli husustur. Üreticiler, belgelendirme sürecinde bu testleri yapmak ve ürünün testlerden başarıyla geçtiğini doğrulamak zorundadır. Bu sayede, başta Avrupa’da olmak birçok ülke pazarına güvenli oyuncak ürünleri arzı yapılabilmektedir. Tüketiciler de CE Belgesi bulunan oyuncaklara daha fazla rağbet göstererek markanın değerini ve kurumsal itibarını artırmaktadır.

EN 71 Sertifikası Nedir ?

Oyuncak CE Belgesi, oyuncakların güvenliği hakkındaki 2009/48/EC sayılı AB direktifi ve EN 71 Oyuncak Güvenliği Testleri sonrası verilmektedir. Bu yönetmelik Avrupa Parlamentosu tarafından 18 Haziran 2009 tarihinde yayınlanmış ve bununla birlikte 1988’de kabul edilen 88/378/EEC sayılı direktif yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni yönetmelik 20 Temmuz 2011 tarihinden itibaren tüm AEA (Avrupa Ekonomi Alanı) ülkelerinde geçerlidir. Bu yönetmelikte “oyuncak” ürünlerinin tanımı “yalnızca 14 yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanılmak üzere tasarlanmış herhangi bir ürün ya da malzeme” şeklinde yapılmaktadır. halka açık otomatik oyun makineleri, içten yanmalı motorla çalışan oyuncaklar, sapan ve mancınıklar  gibi ürünler yönetmeliğin kapsamı alanı dışında kalmaktadır.

2009/48/EC yönetmeliğinin Türkiye’deki karşılığı, 4 Ekim 2016 tarihinde 29847 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği’dir. Bu yönetmelik oyuncakların güvenliğine ve serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları açıklamakta ve CE Belgesi ve işaretinin kullanımıyla ilgili kuralları ortaya koymaktadır.

Oyuncak CE Belgesi Nasıl Alınır?

Oyuncak CE Belgesi almak isteyen firmaların diğer CE belgelendirme prosedürlerinde olduğu gibi bir onaylanmış kuruluşa ihtiyaçlarının olup olmadığını belirlemesi gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşlar, uygunluk değerlendirmesi yaparak bir ürünün uygunluğunu doğrulamakta ve teknik belgelerin ürün uyumluluğunu yeterince desteklemesini sağlamaktadır. Onaylanmış kuruluş, bir ürünün uygunluğuna karar verdiğinde, bunu doğrulamak için bir uygunluk sertifikası vermektedir. Üretici daha sonra oyuncak yönetmeliğine uygunluk konusundaki sorumluluğunu tasdik etmek için uygunluk beyanı (DoC) hazırlamaktadır. Bu beyanın hazırlanması yasal bir zorunluluktur.

Oyuncak CE Belgesi için düzenlenen uygunluk beyanı içerisinde firma ismi ve adresi, ürünün uyumlu olduğu temel özellikler, referans alınan standartlar, performans verileri ve onaylanmış kuruluşun kimlik numarası gibi üreticinin ayrıntıları ve ayrıca kuruluş adına yasal olarak bağlayıcı bir imza yer almaktadır. Bu arada, onaylanmış kuruluşun CE belgelendirme sürecine  dahil olup olmadığına bakılmaksızın, üreticinin AT Uygunluk Beyanı hazırlaması ve imzalaması gerekmektedir.

Belgelendirme süecinin en önemli adımlarından biri de teknik dosyadır. Bu dosya, CE Belgesi’nin ve oyuncak yönetmeliğinin gerektirdiği tüm dokümanların yer aldığı ve belgelendirme tamamlandıktan sonra da 10 yıl boyunca saklanması gereken bir dosyadır. Teknik dosya, ilgili oyuncağın, yönetmeliğin gerekliliklerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlamalıdır. İçerisinde yer alan dokümanlardan bazıları şunlardır:

 • Üretici firmanın, oyuncak üretimini yönetmelikte yer alan standartlara, kural ve esaslara uygun şekilde gerçekleştirdiğini gösteren bilgiler
 • Onaylanmış kuruluş tarafından hazırlanan bir AT tip sertifikası, üreticinin onaylanmış kuruluşa sunduğu belgelerin kopyaları, üretici firmanın onaylanmış modele uygunluğu sağladığı araçların tanımı
 • ürünün imalatı ve depolanması için kullanılan yerlerin adresleri, ürünün tasarımı ve imalatı ile ilgili detaylı bilgiler

Yönetmeliğe göre ürün üzerinde yapılması gereken testler, ürüne ait şu özelliklerin belirlenmesi içindir (bu test raporları da teknik dosyaya dahil edilmelidir):

 • Fiziksel ve mekanik özellikler
 • Alevlenebilirlik
 • Kimyasal özellikler
 • Elektriksel özellikler
 • Hijyen
 • Radyoaktivite

Tüm dünyada olduğu gibi AB ülkelerinde ve Türkiye’de de oyuncak sektörü oldukça gelişmiştir. Bu nedenle, ülkeler oyuncakların sağlıklı ve güvenli bir şekilde tasarlanması, üretilmesi ve satılması için çeşitli kontrol mekanizmaları geliştirmektedir. CE Belgesi de bunlardan biridir ve en önemlileri arasındadır. Oyuncak CE Belgesi ile ürünler dış pazarda rahatlıkla dolaşabilmektedir. Firmalar da bu belge sayesinde birçok avantaj elde etmektedir. Belgenin sunduğu faydalara daha hızlı erişmek; yani Oyuncak CE Belgesi’ni çok hızlı ve kolay bir şekilde almak için ise en pratik yol danışmanlık hizmetleri olmaktadır. Alanında uzman danışmanlık firmalarından destek alan oyuncak üreticileri, CE belgelendirme sürecinde hem daha az vakit kaybetmekte hem de daha az para harcamaktadır.

Oyuncak CE Belgesi Ne İşe Yarar ?

Oyuncak CE Belgesi bulunan firmalar;

 • ürünlerine AB pazarına rahatlıkla sokabilir,
 • müşterilerine ürünlerin güvenlik kriterlerine uygunluğu konusunda güvence verebilir,
 • kurumsal itibarını artırabilir,
 • marka imajını güçlendirebilir,
 • başta AB olmak üzere yeni pazarlara erişim sağlayabilir,
 • kamu ve özel sektör ihalelerinde öncelik hakkı elde edebilir
 • devlet teşviklerinden yararlanabilir.